Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo