Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
cov・namɞ002022-01-22 08:14:3561.214.138.119