Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
🄳🅁🄰🄺🄴✿🅆🄸🄱🅄︵ᵏ¹²002022-01-25 08:58:02116.96.46.177