Bảng kí tự đặc biệt đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết tất cả những kí tự đặc biệt đầy đủ đang được sử dụng tại chuyên trang Kí tự SoShareIT (kitudacbiet.soshareit.com).

¢ - Cent Sign
µ - Micro Sign
¸ - Cedilla
Ð - Eth
Þ - Thorn
ð - Eth
þ - Thorn
ı - Dotless I
ĸ - Kra
Ŋ - Eng
ſ - Long S
Ɔ - Open O
Ɖ - African D
Ə - Schwa
Ɣ - Gamma
Ɩ - Iota
Ƨ - Tone Two
ƨ - Tone Two
Ʃ - Esh
Ʊ - Upsilon
Ʒ - Ezh
Ƽ - Tone Five
ƿ - Wynn, wen
ǝ - Turned E
Ƿ - Wynn, wen
Ƚ - L with Bar
Ʉ - U Bar
Ʌ - Turned V
ɐ - Turned A
ɔ - Open O
ɘ - Reversed E
ə - Schwa
ɡ - Script G
ɢ - G
ɣ - Gamma
ɥ - Turned H
ɩ - Iota
ɪ - I
ɮ - Lezh
ɯ - Turned M
ɴ - N
ɹ - Turned R
ʀ - R
ʁ - Inverted R
ʃ - Esh
ʇ - Turned T
ʉ - U Bar
ʊ - Upsilon
ʍ - Turned W
ʎ - Turned Y
ʏ - Y
ʙ - B
ʜ - H
ʞ - Turned K
ʟ - L
˘ - Breve
˙ - Dot Above
˚ - Ring Above
Ϳ - Yot
· - Ano Teleia
Α - Alpha
Β - Beta
Δ - Delta
Ε - Epsilon
Ζ - Zeta
Η - Eta
Θ - Theta
Κ - Kappa
Λ - Lamda
Μ - Mu
Ν - Nu
Ξ - Xi
Ο - Omicron
Π - Pi
Ρ - Rho
Σ - Sigma
Τ - Tau
Υ - Upsilon
Φ - Phi
Ψ - Psi
Ω - Omega
α - Alpha
β - Beta
γ - Gamma
δ - Delta
ε - Epsilon
ζ - Zeta
η - Eta
θ - Theta
ι - Iota
κ - Kappa
μ - Mu
ν - Nu
ξ - Xi
ο - Omicron
π - Pi
ρ - Rho
σ - Sigma
τ - Tau
υ - Upsilon
φ - Phi
χ - Chi
ψ - Psi
ω - Omega
ϗ - Kai Symbol
Ϛ - Stigma
Ϝ - Digamma
ϝ - Digamma
Ϟ - Koppa
ϟ - Koppa
Ϡ - Sampi
ϡ - Sampi
Ϧ - Khei
ϩ - Hori
Ϫ - Gangia
Ϯ - Dei
ϯ - Dei
ϳ - Yot
Ϻ - San
а - A
б - Be
в - Ve
г - Ghe
д - De
е - Ie
ж - Zhe
з - Ze
и - I
й - Short I
к - Ka
л - El
м - Em
о - O
п - Pe
р - Er
с - Es
т - Te
у - U
ф - Ef
х - Ha
ц - Tse
ч - Che
ш - Sha
щ - Shcha
ы - Yeru
ь - Soft Sign
э - E
ю - Yu
я - Ya
ё - Io
ђ - Dje
ѕ - Dze
ї - Yi
ќ - Kje
ѧ - Little Yus
ѯ - Ksi
ѳ - Fita
ҡ - Bashkir Ka
һ - Shha
ә - Schwa
ө - Barred O
ԃ - Komi Dje
ԅ - Komi Zje
ԋ - Komi Nje
ԍ - Komi Sje
ԟ - Aleut Ka
ա - Ayb
ե - Ech
զ - Za
է - Eh
թ - To
ժ - Zhe
ի - Ini
լ - Liwn
ձ - Ja
ղ - Ghad
մ - Men
յ - Yi
չ - Cha
ռ - Ra
վ - Vew
ց - Co
ք - Keh
օ - Oh
ֆ - Feh
ה - He
ו - Vav
ח - Het
י - Yod
ל - Lamed
ם - Final Mem
מ - Mem
ן - Final Nun
נ - Nun
ע - Ayin
פ - Pe
ק - Qof
ר - Resh
ש - Shin
ת - Tav
؁ - Sanah
؏ - Misra
ء - Hamza
ا - Alef
ب - Beh
ت - Teh
ث - Theh
ج - Jeem
ح - Hah
خ - Khah
د - Dal
ذ - Thal
ر - Reh
ز - Zain
س - Seen
ش - Sheen
ص - Sad
ض - Dad
ط - Tah
ظ - Zah
ع - Ain
ف - Feh
ق - Qaf
ك - Kaf
ل - Lam
م - Meem
ن - Noon
ه - Heh
و - Waw
ي - Yeh
ً - Fathatan
ٌ - Dammatan
َ - Fatha
ُ - Damma
ِ - Kasra
ّ - Shadda
ْ - Sukun
ٱ - Alef Wasla
ٹ - Tteh
پ - Peh
چ - Tcheh
ک - Keheh
گ - Gaf
ڳ - Gueh
ہ - Heh Goal
ی - Farsi Yeh
ے - Yeh Barree
ܓ - Gamal
ܟ - Kaph
ܢ - Nun
ܨ - Sadhe
ܫ - Shin
- Quf
- Visarga
- A
- Aa
- I
- Ii
- U
- Uu
- E
- O
- Ka
- Kha
- Ga
- Gha
- Ca
- Ja
- Jha
- Tta
- Ttha
- Dda
- Ddha
- Nna
- Ta
- Tha
- Da
- Dha
- Na
- Pa
- Pha
- Ba
- Bha
- Ma
- Ya
- Ra
- La
- Lla
- Sha
- Ssa
- Sa
- Ha
- Nukta
- Aa
ि - I
- Ii
- U
- Uu
- E
- Ai
- Candra O
- Au
- Dddha
- Digit Zero
- Digit One
- Digit Two
- Digit Four
- Digit Five
- Digit Six
- Digit Seven
- Digit Eight
- Digit Nine
- Bengali A
- Bengali Aa
- Bengali I
- Bengali U
- Bengali Uu
- Bengali E
- Bengali O
- Bengali Au
- Bengali Ka
- Bengali Kha
- Bengali Ga
- Bengali Nga
- Bengali Ca
- Bengali Cha
- Bengali Ja
- Bengali Tta
- Bengali Ttha
- Bengali Dda
- Bengali Nna
- Bengali Ta
- Bengali Tha
- Bengali Da
- Bengali Dha
- Bengali Na
- Bengali Pa
- Bengali Pha
- Bengali Bha
- Bengali Ma
- Bengali Ya
- Bengali Ra
- Bengali La
- Bengali Sha
- Bengali Ssa
- Bengali Sa
- Bengali Ha
- Bengali Aa
ি - Bengali I
- Bengali Ii
- Bengali U
- Bengali Uu
- Bengali E
- Bengali O
- Bengali Au
- Bengali Rra
- Bengali Yya