Bảng kí tự đặc biệt ȑ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ȑ (R with Double Grave) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: R with Double Grave
  • UNICODE Number: U+0211
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0211"; }
  • HTML Code: ȑ
  • BASH code: $ echo -e '\u0211'

Kí tự ȑ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ȑ (R with Double Grave) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ɱȑķ£ñ
0 0
ɱȑ.ķ£ñ-çɥț£
0 0