Bảng kí tự đặc biệt ˀ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˀ (Modifier Glottal Stop) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Glottal Stop
  • UNICODE Number: U+02C0
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02C0"; }
  • HTML Code: ˀ
  • BASH code: $ echo -e '\u02C0'

Kí tự ˀ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˀ (Modifier Glottal Stop) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.