Bảng kí tự đặc biệt ˈ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˈ (Modifier Vertical Line) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Vertical Line
  • UNICODE Number: U+02C8
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02C8"; }
  • HTML Code: ˈ
  • BASH code: $ echo -e '\u02C8'

Kí tự ˈ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˈ (Modifier Vertical Line) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.