Bảng kí tự đặc biệt ˗ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ˗ (Modifier Minus Sign) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Modifier Minus Sign
  • UNICODE Number: U+02D7
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\02D7"; }
  • HTML Code: ˗
  • BASH code: $ echo -e '\u02D7'

Kí tự ˗ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ˗ (Modifier Minus Sign) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.