Bảng kí tự đặc biệt د đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự د (Dal) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Dal
  • UNICODE Number: U+062F
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\062F"; }
  • HTML Code: د
  • BASH code: $ echo -e '\u062F'

Kí tự د trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt د (Dal) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

زندگیمثلیککودکاست
1 0
㋡ⓜâᑎخدایঔمرگ︵⁹¹
1 0
زندگی مثل یک کودک است
0 0
Mânخدای مرگ
0 0