Bảng kí tự đặc biệt ز đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ز (Zain) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Zain
  • UNICODE Number: U+0632
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0632"; }
  • HTML Code: ز
  • BASH code: $ echo -e '\u0632'

Kí tự ز trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ز (Zain) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

︵ℭん̝๛īēñه√̝ũཉྀهز•
2 0
✼ѕħ@ღزز★彡
2 0
زندگیمثلیککودکاست
1 0
زندگی مثل یک کودک است
0 0
︵ℭhīēñهVũཉྀهز•
0 0
Sh@ღزز
0 0
هز
0 0
هز
0 0
هز
0 0
هز
0 0
هز
0 0