Bảng kí tự đặc biệt َ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự َ (Fatha) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Fatha
  • UNICODE Number: U+064E
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\064E"; }
  • HTML Code: َ
  • BASH code: $ echo -e '\u064E'

Kí tự َ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt َ (Fatha) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.