Bảng kí tự đặc biệt ٱ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ٱ (Alef Wasla) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Alef Wasla
  • UNICODE Number: U+0671
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0671"; }
  • HTML Code: ٱ
  • BASH code: $ echo -e '\u0671'

Kí tự ٱ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ٱ (Alef Wasla) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

Շٱềก Շỉ
0 0