Bảng kí tự đặc biệt ے đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ے (Yeh Barree) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Yeh Barree
  • UNICODE Number: U+06D2
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\06D2"; }
  • HTML Code: ے
  • BASH code: $ echo -e '\u06D2'

Kí tự ے trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ے (Yeh Barree) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.