Bảng kí tự đặc biệt ौ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ौ (Au) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Au
  • UNICODE Number: U+094C
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\094C"; }
  • HTML Code: ौ
  • BASH code: $ echo -e '\u094C'

Kí tự ौ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ौ (Au) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.