Bảng kí tự đặc biệt ॥ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ॥ (Double Danda, deergh viram) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Double Danda, deergh viram
  • UNICODE Number: U+0965
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0965"; }
  • HTML Code: ॥
  • BASH code: $ echo -e '\u0965'

Kí tự ॥ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ॥ (Double Danda, deergh viram) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.