Bảng kí tự đặc biệt ও đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ও (Bengali O) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Bengali O
  • UNICODE Number: U+0993
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0993"; }
  • HTML Code: ও
  • BASH code: $ echo -e '\u0993'

Kí tự ও trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ও (Bengali O) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.