Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
0325442123002022-06-23 22:42:00171.246.222.10
⓪③②⑤④④②①②③002022-06-23 22:42:04171.246.222.10
✭0325442123☆002022-06-23 22:41:50171.246.222.10