Xem lịch sử tạo tên kí tự đặc biệt

Tên nickname Thích Không thích Ngày thêm Người tạo
k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅh͚̖̜̍̃͐ễn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊h͚̖̜̍̃͐☭t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ỷ☭p̱̱̬̻̞̩͎̌ͦ̏r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊002022-06-29 21:45:401.55.191.155
κнễɴн☭тỷ☭ᴘʀo002022-06-29 21:45:241.55.191.155